Policy för personuppgiftshantering

 

1      Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Radio- och Ljudproduktion hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare. 

2      Tillämpning och revidering

Radio- och ljudproduktion ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Radio- och ljudproduktion minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Då jag är egenföretagare är jag själv är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets alla medarbetare.

 

3      Organisation och ansvar

Radio- och ljudproduktion har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Jag får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

4      Begrepp och förkortningar

Begrepp

Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5      Personuppgiftsbehandling

  • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
  • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
  • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
Begär ut din data.
Jag har klagomål.